Allmänna villkor

När ni bokar fönsterputs av oss på Stockholm Värmdö Fönsterputs har vi följande villkor för allas säkerhet och trygghet, dvs för er och för våra medarbetare.

 
 1. Allmänna villkor
  Dessa gäller för samtliga tjänster om inget annat anges. Med ”tjänst” avses de tjänster SV Fönsterputs utför åt ”beställaren”, mot ersättning enligt godkänd beställning.
 2. Uppdraget
  SV Fönsterputs förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. SV Fönsterputs skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

Utrustning
Vi har med allt fönsterputsmateriel vid samtliga uppdrag.

Beställd tid
Detta framgår vid orderbekräftelsen skickad per mejl.

Bokning
Med bokning avses per telefon eller e-post av Beställares godkända förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokningar är bindande och kan endast ändras vilket beskrivs i punkt 4. Stockholm Värmdö Fönsterputs förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

 
 1. Avbokning och ombokning
  Ett tillfälle kan avbokas av beställaren via mejl eller telefon till Stockholm Värmdö Fönsterputs. Avbokat tillfälle inom 7 dagar debiteras 50% och inom 24 timmar debiteras 100%.

Uteblivna tillfällen
Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos Stockholm Värmdö Fönsterputs som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Stockholm Värmdö Fönsterputs kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.

Helgdagar
Vi fönsterpustar på helgdagar om ni som kund blivit tilldelad ett uppdrag på helgdagar.

 1. Nöjd kund-garanti
  SV Fönsterputs kvalitetsgaranti bygger på och gäller för utförd fönsterputsning, men inte senare än 24 timmar. Vi vill att du kontaktar oss, senast innan 24 timmar, om du av någon anledning inte är nöjd.
 2. Betalningsvillkor
  Fakturering sker efter utfört uppdrag. Betalning skall ske senast inom 15 dagar från fakturadatum. Vid betalning ange fakturanummer eller OCR-numret som referens. Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Stockholm Värmdö Fönsterputs blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Stockholm Värmdö Fönsterputs i efterhand rätt att kräva Beställaren på motsvarande belopp.
 3. Pris
  Priserna för Tjänster framgår av offert/ orderbekräftelse som skickas per mejl.
 4. Arbetsledning och kontaktperson
  Arbetet leds och kontrolleras av SV Fönsterputs arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken SV Fönsterputs kan vända sig för rapportering och förfrågningar.
 5. Nycklar
  Beställaren skall antingen vara hemma när vi kommer, eller lämna nyckeln till annan av Beställaren utsedd person som kan låta oss komma in, eller lämna nyckeln ute enligt överenskommelse. Återlämnandet av nycklar sker endast till Beställaren eller den person Beställaren utsett.
 6. Ansvar
  SV Fönsterputs är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av SV Fönsterputs del. Personskador regleras i enlighet med SV Fönsterputs försäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. SV Fönsterputs kan inte göras ansvarig för befintliga skador.
  Eventuella skador eller annan åverkan på fönster som putsats av SV Fönsterputs utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.
 7. Ersättningsanspråk på grund av skada
  Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till SV Fönsterputs, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar Beställaren rätten att åberopa felet.
 8. Försäkring
  SV Fönsterputs innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. SV Fönsterputs har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle.
 9. Förberedelser innan fönsterputsningen
  Beställaren skall plocka bort samtliga saker från fönsterna så att vi lätt kommer åt dem. Om detta inte blir gjort debiterar vi 550 kr.

   

 10. Ändringar och tillägg
  Villkorsändringar meddelas Beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på SV Fönsterputs hemsida: www.svfonsterputs.se

 11. SEKRETESS
  Varje uppdrag behandlas med sekretess. Stockholm Värmdö Fönsterputs medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från SV Fönsterputs i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

 12.  ÄNDAMÅL
  Stockholm Värmdö Fönsterputs behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

 13. TREDJE PARTER
  Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.