Allmänna villkor

När ni bokar fönsterputs av oss på Stockholm Värmdö Fönsterputs har vi följande villkor för allas säkerhet och trygghet, dvs för er och för våra medarbetare.

 1. Allmänna villkor
  Dessa gäller för samtliga tjänster om inget annat anges. Med ”tjänst” avses de tjänster Stockholm Värmdö Fönsterputs AB utför åt ”beställaren”, mot ersättning enligt godkänd beställning.
 1. Uppdraget
  Stockholm Värmdö Fönsterputs AB förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Stockholm Värmdö Fönsterputs AB skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.
 1. Utrustning
  Vi har med allt fönsterputsmateriel vid samtliga uppdrag.
 1. Beställd tid
  Detta framgår vid orderbekräftelsen skickad per mejl.
 1. Bokning
  Med bokning avses per e-post, mejl av beställares godkända förslag på tid för tjänstens utförande. Bokningar är bindande och kan endast ändras vilket beskrivs i punkt 4 och punkt 6. Stockholm Värmdö Fönsterputs AB förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas beställaren före uppdragets starttid.
 1. Avbokning och ombokning
  Ett tillfälle kan avbokas av beställaren via mejl eller sms till Stockholm Värmdö Fönsterputs AB. Avbokat tillfälle inom 7 dagar debiteras 50% och inom 24 timmar debiteras 100%.
 1. Uteblivna tillfällen
  Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos Stockholm Värmdö Fönsterputs AB som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Stockholm Värmdö Fönsterputs AB kontakt med beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.
 1. Helgdagar
  Vi fönsterpustar på helgdagar om ni som kund blivit tilldelad ett uppdrag på helgdagar.
 1. Nöjd kund-garanti
  Stockholm Värmdö Fönsterputs ABs kvalitetsgaranti bygger på och gäller för utförd fönsterputsning, men inte senare än 24 timmar. Vi vill att ni kontaktar oss, senast innan 24 timmar, om ni av någon anledning inte är nöjd.
 1. Betalningsvillkor
  Fakturering sker efter utfört uppdrag. Betalning skall ske senast inom 15 dagar från fakturadatum. Vid betalning ange fakturanummer eller OCR-numret som referens. Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Stockholm Värmdö Fönsterputs AB blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Stockholm Värmdö Fönsterputs AB i efterhand rätt att kräva beställaren på motsvarande belopp.
 1. Pris
  Priserna för tjänster framgår av offert/ orderbekräftelse som skickas per mejl. Det lägsta priset är 550 kr efter Rut.
 1. Arbetsledning och kontaktperson
  Arbetet leds och kontrolleras av Stockholm Värmdö Fönsterputs ABs arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Stockholm Värmdö Fönsterputs AB kan vända sig för rapportering och förfrågningar.
 1. Nycklar
  Beställaren skall antingen vara hemma när vi kommer, eller lämna nyckeln till annan av beställaren utsedd person som kan låta oss komma in, eller lämna nyckeln ute enligt överenskommelse. Återlämnandet av nycklar sker endast till beställaren eller den person beställaren utsett.
 1. Ansvar
  Stockholm Värmdö Fönsterputs AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats beställaren på grund av Stockholm Värmdö Fönsterputs ABs del. Personskador regleras i enlighet med Stockholm Värmdö Fönsterputs ABs försäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Stockholm Värmdö Fönsterputs AB kan inte göras ansvarig för befintliga skador.
  Eventuella skador eller annan åverkan på fönster som putsats av Stockholm Värmdö Fönsterputs ABs utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av beställaren. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.
 1. Ersättningsanspråk på grund av skada
  Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Stockholm Värmdö Fönsterputs, dock senast inom 24 timmar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.
 1. Försäkring
  Stockholm Värmdö Fönsterputs AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Stockholm Värmdö Fönsterputs AB har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle.
 1. Förberedelser innan fönsterputsningen
  Beställaren skall plocka bort samtliga saker från fönsterna så att vi lätt kommer åt dem. Om detta inte blir gjort debiterar vi 550 kr.
 1. Ändringar och tillägg
  Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på Stockholm Värmdö Fönsterputs ABs hemsida: svfonsterputs.se

 2. Sekretess
  Varje uppdrag behandlas med sekretess. Stockholm Värmdö Fönsterputs ABs medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Stockholm Värmdö Fönsterputs AB i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

 3. Ändamål
  Stockholm Värmdö Fönsterputs AB behandlar även er mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att ni kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.
 1. Tredje parter
  Bolaget kan komma att överföra era personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla era personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.